.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.soulbeads.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.soulbeads.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.soulbeads.pl a także świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzenia konta w witrynie Sklepu.
 2. Sprzedającym jest Natalia Dąbkowska- Soul Beads z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Kościuszki 34 (zwany dalej „Sprzedającym”)

NIP:

 1. Klientem soulbeads (zwanym dalej „Klient”) może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym dokonywanie zakupów.

§2

REJESTRACJA

 1. Każdy Klient naszego Sklepu Internetowego może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.soulbeads.pl. W celu rejestracji konieczne jest podanie następujących informacji:
 • E-mail,
 • Imię i nazwisko,
 • Adres,
 • Numer telefonu 

Rejestracja w bazie Klienta, daje możliwość posiadania konta w naszym Sklepie internetowym oraz możliwości podglądu i weryfikacji zamówień, dane wówczas są przechowywane co może w przyszłości ułatwić dokonywanie przez Państwa zakupów w naszym Sklepie internetowym.

 1. Nasz Sklep umożliwia dokonanie zakupów bez zakładania konta (zakupy bez rejestracji). W celu skorzystania z powyższej możliwości należy wypełnić formularz elektroniczny widoczny po dokonaniu zakupów w zakładce „koszyk” na stronie www.soulbeads.pl Oraz podać dane wymienione w punkcie 1.
 2. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.
 3. Dzięki prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu Internetowego www.soulbeads.pl po podaniu użytego podczas rejestracji adresu e-mail i hasła (logowanie).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym, a także historię jego zakupów dokonanych w naszym e-sklepie.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy hasła do swojego konta i zabezpieczyć je przed ujawnieniem w celu zapobieżenia dokonywania zakupów przez osoby nieuprawnione.
 7. Klienci nie posiadający konta w celu realizacji umowy sprzedaży są zobowiązani do podania adresu dostawy oraz numeru tel. i adresu e-mail, w celu kontaktu w sprawie dokonania dostawy.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.
 9. Zabronione jest kopiowanie i udostępnianie charakterystycznych elementów grafiki Soul Beads bez zgody Sprzedającego.
 10. Konto Klienta w naszym e-sklepie prowadzone jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny na stronie www.

§3

ZAKUPY

 1. W naszym Sklepie Internetowym publikowane są informacje o produktach oraz warunki ich zakupu i dostawy. Informacje te nie stanowią oferty, tylko zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o produkcie. Klient dokonując wyboru produktów oraz potwierdzenia woli ich zakupów składa ofertę zawarcia umowy kupna wybranych produktów.
 2. Zdjęcia produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
 3. Klient dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie ich do „koszyka”. Umieszczenie produktów w „koszyku” nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku, gdy Klient nie zatwierdził jeszcze zakupu produktów znajdujących się w „koszyku”, a produkty zostały zakupione przez innych Klientów, może dojść do sytuacji, „wyczerpania się zapasów produktu”- wówczas zamówienie takie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po dokonaniu wyboru produktu oraz płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego potwierdzenie złożenia zamówienia drogą poczty elektronicznej. Z chwilą przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umowy sprzedaży.
 5. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego w całości lub części, z uwagi na to, że produkt jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu zapłaconą cenę.

§4

PŁATNOŚĆ

 1. Klient dokonuje płatności na podany numer konta bądź z wykorzystaniem wskazanych przez Sprzedającego metod płatności. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonania zapłaty za pobraniem.
 2. W przypadku braku płatności za produkt w terminie 7 dni od dnia zamówienia, zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane. Brak wpłaty rozumiany jest jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 3. Cena produktu zawiera podatek VAT.
 4. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy produktu.
 5. Sprzedający dokonanie nabycia produktu dokumentuje poprzez wystawienie paragonu bądź faktury VAT. Paragon bądź faktura dołączone są do przesyłki.
 6. Klient może korzystać z kodów promocyjnych, które udostępnia Sprzedający w ramach kampanii promocyjnej. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt.

§5

DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.
 2. Czas wysyłki zamówienia wskazany jest w podsumowaniu. Podany czas wysyłki obejmuje tylko i wyłącznie dni robocze.
 3. Wysyłka produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawy produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników. Informacja o przewoźnikach znajduje się w zakładce „sposoby dostawy”.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§6

REKLAMACJA

 1. Klient może złożyć reklamację w stosunku do Sprzedającego w przypadku niezgodności produktu z umową bądź związaną z wadami produktu.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie e-sklepu Sprzedającego na podany adres e-mail.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko,
 • Dane kontaktowe zgłoszone podczas rejestracji konta Klienta,
 • Opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy,
 • Żądanie Klienta związane z reklamacją.
 1. Wraz z reklamacją należy złożyć produkt, którego dotyczy reklamacja oraz potwierdzenie dokonania zakupu.
 2. Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku wymiany bądź naprawy produkty, Sprzedający powiadomi o tym Klienta, a także przekaże wszelkie informacje dotyczące postępowania z produktem.
 5. W przypadku zwrotu ceny należność za zakupiony przez Klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego produktu.
 6. Zwrot należności następuje w ten sam sposób, którym Klient dokonał płatności podczas zakupów. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie naszego e-sklepu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą.
 3. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w ten sam sposób, z którego Klient skorzystał dokonując zakupów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta, według projektu Klienta itp. (np. produkty grawerowane na zamówienie Klienta).

§8

OCHRONA DANYCH

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego będącego Administratorem Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, a także w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością w ramach e-sklepu www.soulbeads.pl w tym celu w związku z zawieraniem umów sprzedaży i realizacją zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • Zaakceptowanego przez Klienta regulaminu,
 • Konieczności zawarcia i realizacji z Klientem umowy sprzedaży,
 • Uzasadnionego interesu Sprzedającego.
 1. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, a także jej realizacji.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby, które działają na rzecz Sprzedającego (Administratora), tzn. osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zamówienia, a także firmy kurierskie doręczający przesyłkę.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w e-sklepie www.soulbeads.pl
 5. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.soulbeads.pl

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany treści niniejszego regulaminu Klienci będą informowani o tym w zakładce „aktualności” naszego e-sklepu.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
(0)